incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

"Köle, ev halkının sürekli üyesi değildir ama
oğul sürekli üyesidir"
 Yuhanna 8:35

 
 
İNANÇ BİLDİRGEMİZ

KUTSAL KİTAP: (Kitab-ı Mukaddes)
Kutsal Kitap, --Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere --Tevrat, Mezmurlar (Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile İncil'den ibarettir ve tümüyle TANRI'nın esinidir.

Bu nedenle inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynak olduğuna inanıyoruz. (Luk.24:27+44; 2. Tim.3: 16-17; 2:Pet.l.19-21;...)
 

TANRI:
Tek bir TANRI'nın var olduğuna inanıyoruz!

O Özünde tektir ama tekliğinde, Kendini BABA (görünmez ÖZ), OĞUL (Tanrısal SÖZ) ve Kutsal RUH (Tanrısal GÜÇ) olarak açıklamıştır (Yar.1:1-3; Yasa. Tek.6:4; Mat.28: 19; Mar.12:29).

TANRI evreni var eden, koruyan ve devam ettiren yüce Yaratan'dır.

TANRI SEVGİDİR (1. Yuh.4.8+ 16); bu nedenle kendi varlığını açıklar ve İnsanları sonsuz mutluluğa kavuştururken veya yargılarken mutlak kudretine ve sonsuz kayrasına göre adil davranır. (1.Tim.2.5; 2.Kor.13.14;..)
 

İNSAN:
İnsan'ın, TANRI'nın benzeyişinde (Yar.l:26-27), Yaratana İzzet ve yücelik verip (Yeş.43:7) TANRI'yla bir sevgi ilişkisinde yaşaması için (Yer.31:33; Yuh.3:16) yaratıldığına inanıyoruz.

Ancak insanın günah işlediği için bedensel ve ruhsal bir ölümle TANRI’dan koparak Uzaklaştığına ve bütün İnsanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına inanıyoruz. (Yar. 1:26-27; Rom.3: 10-18+23).

Bu yüzden her bir insan TANRI katında suçlu olmakla birlikte doğal haliyle TANRI'nın azabı ve yargısı altındadır. (Yuh.3: 18+36; Efes.2: 1-2; ..).
 

İSA MESİH:
İSA MESİH'in bütün peygamberlerce ilan edilen Kurtarıcı, ve TANRI'nın eze1i-ebedi Sözü (Kelam) olduğuna inanıyoruz. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir (Yuh.l:1-3, 14+18). Kendisine 'TANRI'nın Oğlu' unvanı verilmesi bu ruhsal anlamdadır .

İSA MESİH'in insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirildiğine inanıyoruz (Rom.5: 18; 1.Kor.15:3-4; İbr.2:14; 5:9-10).

Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek çaredir. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterlidir.

RAB İSA MESİH'in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, TANRI'nın sağında Yüce Başrahibimiz ve Aracımız olarak görev yaptığına inanıyoruz (Elç.l:9-10; Efes.l:20-21; İbr.4:14; 8:1; 1.Yuh:2.1).
 

KURTULUŞ:
İnsanın kurtuluşunun yalnızca TANRI'nın İSA MESİH'te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleştiğine inanıyoruz.

Günahlı durumunu anlayıp tamamen çaresiz durumda olduğunu kavrayan insan, içten bir pişmanlıkla tövbe edip Mesih'e İman etmekle kurtulabilir. Günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İSA MESİH'e İman ederek TANRI'nın kayrasıyla aklanır, Kutsal RUH'tan doğar ve TANRI'nın çocuğu olur!

Günahlı insanın TANRI'yı tanımak, O'nunla barışarak günahlarından arınmak ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka bir çaresi yoktur!

İnanlı kurtulmuş olmasının sonucu olarak, RAB'bin önceden hazırladığı ve O'nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Yuh.l:12; 3:3-5; 14.6; Tit.3:5; Elç.2:38; 4:12; Efes.2:8-10)
 

KUTSAL RUH:
Kutsal RUH'un sonsuza dek kilise (inanlılar topluluğu) ile birlikte olduğuna, kiliseyi tüm gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz (Yuh.l4 : 26;16:13 ) .

Kutsal RUH kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir; inanlı1arı kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Rom 12:6-8; 1.Kor. 12:4-11; Efes.4:11-12).

İSA MESİH’e iman eden herkes, Kutsal RUH’u karşılıksız olarak alır. Kutsal RUH inanlıların ,ç,nde yaşayarak, inanlıyı içten değiştirerek MESİH’e benzer bir hale getirmek için çalışır, sonsuz yaşam güvencesi verir ve tanıklıkta bulunmak üzere doğaüstü bir şekilde güçlendirir.

Kutsa1 RUH ayrıca insanlara günah, doğruluk ve gelecek yargı konularında suçluluklarını gösterir (Yuh. 14:26; 16:7+13; Elç. 10: 19-20; 1.Kor:3. 16; 2.Kor. 1:22; Ga1.5:22-25; Elç. 1:8; Yuh. 16:8-11).

 

İNANLILAR TOPLULUĞU (Kilise):
MESİH'in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; İSA MESİH'e iman eden insanlar topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, kralın rahipleri, kutsal bir ulus ve TANRI'nın öz halkı olduğuna inanıyoruz.

Kilise, MESİH İSA'nın köşe taşı olduğu elçiler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine bina edilmektedir. Kilise tek bir ümit, tek bir beden, tek bir RUH ve tek bir vaftizle birleşmiştir .

Kilisenin başı MESİH'tir, kilise O'na bağlıdır ve O'nun sözünü dinler.

TANRI farklı yerlerdeki İnanlıları kendi yetkisini, kişiliğini, yaşamım ve gücünü yerel kiliseler oluşturarak görsel bir şekilde insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla birleşmeye çağırmıştır (I.Kor.l:2; Efes.l:22-23; 2:19-22; 4:4-6; 5:22-32; I.Pet:2.5-10).

 

RAB İSA MESİH'in Tekrar Gelişi:
RAB İSA MESİH'in, topluluğunu kendi yanına almak için, gözle görülür bir biçimde kişisel ve öz insan bedeniyle gökyüzünden yeryüzüne kudret ve görkemle geleceğine inanıyoruz (Mat.24:30-31; Elç.1: 11; 1.Sel.4: 13-18).

 

YARGI ve SONSUZLUK:
Her şeyin sonunda bütün İnsanların ölümden dirileceğine, İSA MESİH'e İman ederek kurtulmuş olanların sonsuz bir mutluluk, kaybolmuş olanların ise sonsuz bir utanç yaşayacakları ebediyetin başlayacağına inanıyoruz (Mat.25:46; Yuh.5:28-29; 2.Sel.l:9; Vahiy 21:1-7; 22: 1-5).

   

© Copyright incil.TürK