incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

4- İsa Mesih Tanrı'nın Yetkisine Sahiptir.
Mesih İsa'nın TANRILIĞI


 

r

BÖLÜM DÖRT


İsa Mesih Tanrı’nın Yetkisine Sahiptir

Tanrı'nın İsa'da olan yetkisi, Mesih'in tapınılma hakkını üzerine almasında görülür. İsa ayrıca, Kendisini diriltme gücüne sahip olduğunu ve bunun yanısıra Tanrı'nın yetkisiyle konuşma gücüne sahip olduğunu iddia etmiştir.

Kendisine Tapınılmayı Kabul Eder

Kutsal Yazılar'da tapınma konusu kadar açıkça bahsedilen konu az bulunur. Hem Eski Antlaşma, hem de Yeni Antlaşma sadece Tanrı'ya tapınılması gerektiğini vurgulamaktadır. İsa Şeytan'a şöyle demiştir: "Rabbin olan Tanrı'ya tapınacaksın ve yalnızca O'na kulluk edeceksin" (Matta 4:10; Luka 4:8). Hiçbir insana veya meleğe tapınılmaması gerekiyordu (Matta 4:10; Esinleme 19:20; 22:8, 9). Tanrı'nın "görkemini" başkasına vermeyeceği yazılmıştır (İşaya 42:8).

Yeni Antlaşma, tapınma için Grekçe "proskuneo" kelimesini kullanır. İsa'nın, Şeytana sadece Tanrı'ya tapınılmasını söylediğinde kullanmış olduğu kelime budur. Tanrı'ya tapınma konusunda en çok kullanılan kelime budur (Yuhanna 4:24; Esinleme 5:14; 7:11; 11:16; v.b.).

İsa bir adamı iyileştirdikten sonra, iyileşen adam şöyle demiştir; " 'Rab iman ediyorum' diyerek İsaya tapındı" (Yuhanna 9:38). Aynı Grekçe kelime Matta 14:33'te İsa'nın öğrencileri O'nu suyun üzerinde yürürken görünce, İsa'ya tapındıklarında da kullanılmıştır. Başka bir yerde de İsa'nın dirilmiş olduğunu gören öğrenciler "...yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar, O'na tapınmaya başladılar" (Matta 28:9). Görmüş olduğumuz gibi, dirilişten önce ve sonra İsa Kendisine tapınılmayı kabul etmiştir. Sadece Tanrı'ya tapınılmasını söyleyip Şeytan'ı azarlayan İsa, Kendisine tapınılmasına karşı çıkmamıştır, çünkü "sadece Tanrı'ya tapınılması gerekir." İsa Kendisine tapınılmasına izin vermiştir.

İbraniler 1:6'da Tanrı'nın meleklerinin İsa'ya tapınmaları (proskuneo) yazılmıştır. Esinleme 5:8-14'te hamd ve tapınmayla ilgili bir bölüm tamamen Kuzu'ya (İsa) ve Tanrı'ya adanmıştır. Bir ayette Pavlus, yerde ve gökteki bütün dizlerin İsa Mesih'in adı anıldığında diz çökeceğini ve İsa Mesih'in Rab olduğunu itaraf edeceğini yazmıştır (Filipililer 2:10, 11). Yeni Antlaşma'da birçok kez iman ve ümit kaynağı olan Tanrı Oğlu'na tapınılır.

Yeni Antlaşma topluluğunun ve yüzyıllar boyunca süregelen tüm inanlı topluluklarının birleşik tanıklığı, tapınmanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Tanrı'ya yapılmasına yöneliktir.

Kendisini Diriltme Yetkisi Vardı

İsa, bir insan olarak ölüme mahkum edildiğinde bile, sadece Tanrı'nın sahip olabileceği bir güçle Kendisini diriltme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu iddia etmiştir. Bazıları şöyle düşünebilir; "Eğer İsa Mesih Tanrı'ysa Kendisini nasıl diriltebilir?" Yuhanna 2:19'da İsa şöyle der: "Bu tapınağı yıkın (Kendi bedeninden bahsediyor, a. 21), üç günde onu yeniden kuracağım." Kendi yaşamıyla ilgili şöyle söylemiştir: "Canımı vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var" (Yuhanna 10:18).

İsa Tanrı Gibi Konuşmuştur

İsa sadece Tanrı'nın adlarını, ünvanlarını, niteliklerini, gücünü ve Kendisini diriltme yetkisini almakla kalmamış, bunun yanısıra sadece Tanrı'nın konuştuğu tarzda konuşmuştur. Ferisiler bir ara O'nu tutuklamak üzere asker göndermiş, fakat askerler elleri boş dönmüşlerdi. O'nu neden tutuklamadıkları sorulunca, verebildikleri tek cevap; "Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır" olmuştur (Yuhanna 7:46). Gerçekten de öyleydi.

İncil'i İsa'nın konuşmalarındaki yetkiden etkilenmeden okumak olanaksızdır. İnsanları Kendisine çağırmış, Kendisini izlemelerini ve hatta yaşamlarını kendisine adamalarını söylemiştir. Dinleyicilerinin karşısında eşsiz bir yetkiyle konuşmuştur. Din bilginleri ve Ferisiler gibi, diğer öğretmenler sözlerini haklı çıkarmak için, sözlerini Yeşaya ve peygamberlerin kitaplarına bağlıyorlardı. İsa, "size diyorum ki..." diyordu. Olaylar O'nun yetkisini onaylıyordu. Cinler O'nun sözünden kaçıyor, rüzgâr ve deniz O'nun buyruğuyla sakinleşiyor, ölüler diriliyor, sakatlar yürüyor ve körler görüyordu. C.S. Lewis şöyle yazmıştır:

Kutsal Kitab’a Dayalı,İsa’nın ve Yahve’nin Bir Olduğunu Gösteren Adlar,Ünvanlar ve Nitelikler İndeksi--1.Korintliler 8:6

Tanım
Tanrı için
İsa için

Yahve
(Ben Ben Olanım)

Çıkış 3:14

Tesniye 32:39

İşaya 43:10

Yuhanna 8:24

Yuhanna 8:58

Yuhanna 18:4-6

Tanrı

Tekvin 1:1

İşaya 7:14, 9:6

Yuhanna 1:1, 14

Yuhanna 20:28

Titus 2:13

İbraniler 1:8

2. Petrus 1:1

Alfa ve Omega

(İlk ve Son)

İşaya 41:4

İşaya 48:12

Esinleme 1:8

Esinleme 1:17, 18

Esinleme 2:8

Esinleme 22:12-16

Rab

İşaya 45:25

Matta 12:8

Elçilerin İşleri 7:59, 60

Elçilerin İşleri 10:36

Romalılar 10:12

1. Korintliler 2:8

1. Korintliler 12:3

Filipliler 2;10, 11

Kurtarıcı

İşaya 43:3

İşaya 43:11

İşaya 63:8

Luka 1:47

1. Timoteus 4:10

Matta 1:21

Luka 2:11

Yuhanna 1:29

Yuhanna 4:42

Titus 2:13

İbraniler 5:9


Kral

Mezmur 95:3

İşaya 43:15

1. Timoteus 6:14-16

Esinleme 17:14

Esinleme 19:16

Yargıç

Tekvin 18:25

Mezmur 50:4, 6

Mezmur 96:13

Romalılar 14:10

2. Timoteus 4:1
Işık

2. Samuel 22:29

Mezmur 27:1

İşaya 42:6

Yuhanna 1:9

Yuhanna 3:19

Yuhanna 8:12

Yuhanna 9:5

Kaya

Tesniye 32:3, 4

2. Samuel 22:32

Mezmur 89:26

Romalılar 9:33

1. Korintliler 10:3, 4

1. Petrus 2:4-8

Bedeli Ödeyen

Mezmur 130:7, 8

İşaya 48:17

İşaya 54:5

İşaya 63:9

Elçilerin İşleri 20:28

Efesliler 1:7

İbraniler 9:12

Doğruluğumuz Olan Rab
İşaya 45:24

Yeremya 23:6

Romalılar 3:21-22

Koca

İşaya 54:5

Hoşea 2:16

Matta 25:1

Markos 2:18,19 (damat)

2. Korintliler 11:2

Efesliler 5:25-32

Esinleme 21:2, 9

Çoban

Tekvin 49:24

Mezmur 23:1

Mezmur 80:1

Yuhanna 10:11, 16

İbraniler 13:20

1. Petrus 2:25

1. Petrus 5:4

Yaratıcı

Tekvin 1:1

Eyüb 33:4

Mezmur 95:5, 6

Mezmur 102:25, 26

İşaya 40:28

Yuhanna 1:2, 3, 10

Koloseliler 1:15-18

İbraniler 1:1-3, 10


Yaşam Kaynağı

Tekvin 2:7

Tesniye 32:39

1. Samuel 2:6

Mezmur 36:9

Yuhanna 5:21

Yuhanna 10:28

Yuhanna 11:25

Günahların Bağışlayıcısı

Çıkış 34:6-r7

Nehemya 9:17

Daniel 9:9

Yunus 4:2

Markos 2:1-12

Elçilerin İşleri 26:18

Koloseliler 2:13

Koloseliler 3:13

Şifa Veren Rab
Çıkış 15:26
Elçilerin İşleri 9:34
Tanrı Her Yerdedir


Mezmur 139:7-12

Süleymanın Meselleri 15:3

Matta 18:20

Matta 28:20

Efesliler 3:17; 4:10

Tanrı Her Şeyi Bilir


1. Krallar 8:39

Yeremya 17:9, 10, 16

Matta 11:27

Luka 5:4-6

Yuhanna 2:25

Yuhanna 16:30

Yuhanna 21:17

Elçilerin İşleri 1:24


Tanrı Her Şeye Gücü Yetendir

İşaya 40:10-31

İşaya 45:5-13, 18

Matta 28:18

Markos 1:29-34

Yuhanna 10:18

Yahuda 24

Mesih Varoluştan Önce Vardı

Tekvin 1:1

Yuhanna 1:15, 30

Yuhanna 3:13, 31, 32

Yuhanna 6:62

Yuhanna 16:28

Yuhanna 17:5

Mesih'in Sonsuzluğu

Mezmur 102:26, 27

habakuk 3:6

İşaya 9:6

Mika 5:2

Yuhanna 8:58

Tanrı'nın Değişmezliği

İşaya 46:9, 16

Malaki 3:6

Yakup 1:17

İbraniler 13:8
Kendisine Tapınılmayı Kabul Eder

Matta 4:10

Yuhanna 4:24

Esinleme 5:14

Esinleme 7:11

Esinleme 11:16

Matta 14:33

Matta 28:9

Yuhanna 9:38

Filipililer 2:10, 11

İbraniler 1:6

Tanrısal Yetkiyle Konuşur

Yüzlerce kez "Rab şöyle diyor..." diye söz başlar.

Matta 23:34-37

Yuhanna 7:46


Sonraki Sayfa (Tanrı, İsa Mesih'te İnsan Oldu)

   

© Copyright incil.türk