incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 92.Allah dünyayı yarattıktan sonra, yedinci günde dinlendi mi?**

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 2:2-3*......Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.

Çıkış 20:8-11......Sebt gününü takdis temek için onu hatırında tut. Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Allah’ın RABBE Sebttir... hiç bir iş yapmıyacaksın; çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.

Markos 2:22-28.....İsa...İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı. Bu nedenle İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.

Luka 6:5...........Sonra İsa onlara, “İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.” dedi.

Yuhanna 19:31......Sept günü büyük bayramdı.

İbraniler 4:4......Oysa Tanrı, dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir: “Tanrı yedinci günde bütün işlerinden dinlendi.”

İbraniler 4:9-10*..İşte böylece, Tanrı’nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse, O’nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir.

KURANA GÖRE
Kaf 50:38*.........Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre, Allah dünyayı altı günde yarattıktan sonra, yedinci günde istirahat etti. Burada anlatılan istirahat etme olayı, Allah’ın yorulmasıyla ilgili değildir, ve insanların dinlenmesine örnek olması açısından aktarılmıştır. Çünkü İşaya 40:28’e göre Allah asla yorulmaz: “Bilmedin mi? işitmedin mi? Ebedi Allah, RAB, dünyanın uçlarını yaratan, zayıflamaz ve yorulmaz; onun anlayışının derinliğine erilmez.”
 

93.Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 6:9-22......Nuhun zürriyeti bunlardır...üç oğul babası oldu: Sam, Ham ve Yafet...Ve Allah Nuha dedi...Kendine gofer ağacından bir gemi yap...yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum; yeryüzünde olanların hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım; ve sen ve seninle beraber oğullarının karıları gemiye gireceksin...Nuh Allahın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı; öyle yaptı.

Tekvin 7:7.........Ve tufanın suları yüzünden, Nuh, ve oğulları, ve karısı, ve oğullarının karıları kendisile beraber gemiye girdiler.

Tekvin 8:4*........Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde, Ararat dağları üzerine oturdu.

Tekvin 8:18*.......Nuh kendisile beraber oğulları, ve karısı, ve oğullarının karıları çıktılar.

Tekvin 10:1........NUHUN oğulları Sam ve Ham ve Yafetin zürriyetleri bunlardır:...

1 Petrus 3:20......Nuh’un günlerinde...O gemide...sekiz kişi, suyla kurtuldu.

KURANA GÖRE
Hud 11:42-43*......Nuh bir kenarda duran oğluna: “Yavrum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma!” diye seslendi. (Oğlu: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” dedi. (Nuh): “Bugün, Allah’ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur, ancak O’nun acıdığı (insanlar kurtulur).” dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu.

Hud 11:44 & 49*....“Ey yer, suyunu yut ve ey gök tut!” denildi. Su azaldı, iş bitirildi (Gemi) Cudi’ye oturdu. “Haksızlık yapan kavim yok olsun!” denildi.
 

94.Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Talut (Saul) muydu? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Hakimler 7:2-8*....Ve RAB Gideona dedi: Kavmın sayısı yine fazladır; onları suya indir, ve senin için orada onları deniyeyim...Ve kavmı suya indirdi; ve RAB Gideona dedi: Köpeğin dilile içtiği gibi dilile su içen her adamı ayrı, ve içmek için dizleri üzerine çöken her adamı ayrı koyacaksın. Ve ellerini ağızlarına götürerek dillerile içenlerin sayısı üçyüz kişi oldu; fakat kavmın artakalanlarının hepsi su içmek için dizlerinin üzerine çöktüler. Ve RAB Gideona dedi: Dilile içen üç yüz kişile sizi kurtaracağım...

1 Samuel 17:45-47*.Ve Davut Filistiye dedi: Sen kılıçla, ve mızrakla ve kargı ile üzerime geliyorsun; fakat ben meydan okuduğun israil dizilerinin Allahı, ordular RABBİNİN ismile senin üzerine geliyorum. Bugün RAB seni benim elime verecek...ve İsrailde Allah olduğunu bütün dünya bilecek; ve ve bütün cemaat bilecek ki, RAB kılıçla ve mızrakla kurtarmaz; çünkü cenk RABBİNDİR, ve sizi elimize verecektir.

KURANA GÖRE
Bakara 2:249-251*..Talut askerleri yürütüp çıkarınca dedi ki: Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Ondan tadmayıp sadece eliyle bir avuç alan bendendir.” İçlerinden pek azı hariç, hepsi ondan içtiler. Nihayet Talut ve kendisiyle beraber inananlar, ırmağı geçince: “Bugün Calut’a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok.” dediler...Derken, Allah’ın izniyle onları bozdular, Davut Calut’u öldürdü; Allah ona (Davut’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti.

Dipnot : Kur’an’daki bu olay, Kitab-ı Mukaddes’e göre iki ayrı zaman diliminde ve iki farklı insan arasında geçmektedir. Şöyle ki, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Talut (Saul) değil, Gideon’dur. Talut, Davut ve Golyat’ın olayı ise M.Ö. 1010--971 yılları arasında gerçekleşmiştir. Gideon’unki ise, M.Ö. 1162--1122 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yani aralarında 150 senelik bir fark vardır.
 

95. İbrahim İshak’ı kurban edecek miydi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 22:1-13*....Allah İbrahimi deneyip ona dedi: Ey İbrahim; ve o: İşte ben, dedi. Ve dedi: Şimdi oğlunu, sevdiğin biricik oğlunu, İshakı, al ve Moriya diyarına git, ve orada sana söyliyeceğim dağların biri üzerinde onu yakılan kurban olarak takdim et...Ve İshak babası İbrahime söyliyip dedi: Ey baba; ve dedi: İşte ben, oğlum. Ve dedi: İşte ateş ve odun; fakat yakılan kurban için kuzu nerede? Ve İbrahim dedi: Oğlum, yakılan kurban için kuzuyu Allah kendisi tedarik eder. Ve onların ikisi birlikte gittiler... ve İbrahim...oğlu İshakı bağlayıp onu mezbah üzerine odunların üzerine koydu. Ve İbrahim elini uzattı, ve oğlunu boğazlamak için bıçağı aldı. Ve RABBİN meleği göklerden ona çağırıp dedi: İbrahim İbrahim; ve: İşte ben, dedi. Ve dedi: Elini çocuğa uzatma, ve ona bir şey yapma; çünkü şimdi bildim ki, sen Allahtan korkuyorsun, ve kendi biricik oğlunu benden esirgemedin. Ve İbrahim gözlerini kaldırıp gördü; ve işte, arkasında bir koç çalılıkta boynuzlarından tutulmuştu; ve İbrahim gidip koçu aldı, ve oğlunun yerine onu yakılan kurban olarak takdim etti.


KURANA GÖRE
Saffat 37:100-106*.Ona halim bir erkek çocuk müjdeledik.(Çocuk)...koşma çağına erişince (İbrahim ona): “Yavrum, dedi, ben uykuda görüyorum ki seni kesiyorum;(düşün) bak, ne dersin?”...İkisi de böylece (Allah’ın emrine) teslim Oldular ve onu alnı üzerine yıktı. Biz ona: “İbrahim!” diye seslendik. Sen rüyayı doğruladın ...Gerçekten bu, apaçık bir imtihan idi.
 

96.Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Daniel 3:1-30*.....Kıral Nebukadnetsar bir altın heykel yaptı... Babil vilayetinde Dura ovasında onu dikti... ve vilayetlerin bütün memurlarını toplandılar...heykelin önünde durdular. Ve münadi yüksek sesle bağırdı...her çeşit musiki aletleri sesini işitince yere kapanacaksınız, ve kıral Nebukadnetsarın dikmiş olduğu heykele tapacaksınız; ve kim yere kapanmaz ve tapmaz ise, hemen o saat ateşi alevli fırının içine atılacaktır...musiki aletleri sesini işitince...heykele taptılar. Bunun üzerine o zaman bazı Kildaniler yaklaşıp Yahudilerden şikayet ettiler...bazı Yahudiler var, Şadrak, Meşak ve Abed-nego; bu adamlar, ey kıral, seni Saymadılar...heykele tapmıyorlar...Şadrakı, Meşakı, ve Abed-negoyu getirsinler diye... emretti...Şadrak Meşak ve Abed-nego cevap verip kırala dediler...ey kıral, senin ilahlarına kulluk etmeyiz, ve dikmiş olduğun altın heykele tapmayız. O zaman Nebukadnetsar kızgınlıkla doldu...ateşi alevli fırına atılsınlar diye...emretti... bağlandılar ve ateşi alevli fırının içine atıldılar...

KURANA GÖRE
Enbiya 21:51-71*...“Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyormusunuz siz?” Dediler: “Onu yakın, tanrılarınıza yardım edin, eğer bir iş yapacaksanız.” Biz de: “Ey ateş İbrahim’e serin ve esenlik ol!” dedik.

Ankebut 29:16-17*..İbrahim’i de (gönderdik). Kavmine dedi ki: “Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun...“Siz Allahtan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan uyduruyorsunuz.”

Saffat 37:97-98....“Onun için bir bina yapın da onu ateşe atın” dediler. Ona bir tuzak kurmak istediler, biz de, onları alçak düşürdük.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddese göre, putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim değil, Şadrak, Meşak ve Abed-nego’dur ve onlar M.Ö. 530 civarında Kral Nebukadnetsar döneminde yaşamışlardır. İbrahim ise, M.Ö. 2100 civarında yaşamış ve Kitab-ı Mukaddes’e göre ateşe atılmamıştır. Kur’an’da, anlatılan bu olayda hem isimler farklıdır, hem de arada tahrisel olarak 1500 senelik bir fark vardır.
 

97.İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 16:7-15*....Ve RABBİN meleği...Ey Sarayın cariyesi Hacar... Hanımına dön, ve onun eli altında boyun iğ...Senin zürriyetini çoğalttıkça çoğaltacağım, ve çokluğundan sayılmıyacaktır. Ve RABBİN meleği ona dedi: İşte, sen gebesin, ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İsmail koyacaksın, çünkü RAB sana olan cefayı işitti. Ve o, insanlar arasında yabani adam olacaktır; onun eli herkese karşı, ve herkesin eli ona karşı olacaktır...Ve Hacar Abrama bir oğul doğurdu, va Abram Hacarın doğurduğu oğlun adını İsmail koydu.

Galatyalılar 4:1-31*..İbrahim’in, biri köle kadından, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan oğul olağan yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgeler...Kardeşler, siz de İshak gibi, vaadin çocuklarısınız...biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.

KURANA GÖRE
Nisa 4:163*........Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a...vahyetmiştik.

En'am 6:85-86......İsmail’e, el-Yesa’a, Yunus’a ve Lut’a da (yol gösterdik), hepsini alemlere üstün kıldık.

Meryem 19:54-55*...Kitaptaki İsmail’i de an. Çünkü o sözünde duran, elçi bir peygamberdi.

Enbiya 21:86.......Onları rahmetimize soktuk, çünkü onlar salihlerdendi.

Sad 38:48..........İsmail’i, Elyesa’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir.
 

98.Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 29:13-20*...Laban kız kardeşinin oğlu Yakubun haberini işitince, onu karşılamağa koştu, kendisini kucaklayıp öptü, ve onu evine getirdi...Ve Laban ona dedi: Sen gerçek benim kemiğim ve etimsin...Ve Labanın iki kızı vardı; büyüğünün adı Lea, ve küçüğünün adı Raheldi...Yakup Raheli sevdi ve dedi: Küçük kızın Rahel için sana yedi sene hizmet ederim. Ve Laban dedi: onu sana vermek, onu başka adama vermekten iyidir...Ve Yakup Rahel için yedi sene hizmet etti.

Çıkış 2:15-22*.....Midyan kahininin yedi kızı vardı ve gelip su çektiler...çobanlar gelip onları kovdular...Musa onlara yardım edip sürülerini suvardı...babaları ...dedi: Nasıl oldu da, bugün çabuk geldiniz?...dediler: Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı ...kızlarına dedi:...onu çağırın da ekmek yesin...Musa o adamla oturmağa razı oldu; o da kızı Tsipporayı Musaya verdi.

KURANA GÖRE
Kasas 28:23-28*....Medyen suyuna varınca...insanların (hayvanlarını) suladıklarını gördü...(hayvanlarını) sudan meneden iki kız buldu...(Musa onlara): “İşiniz nedir?” dedi. Dediler ki: “Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız...(Musa) onlarınkini (de) suladı...iki kızdan biri...ona geldi: “Babam seni çağırıyor” dedi...(Kızların babası Musa’ya)...Bana sekiz yıl hizmet etmen şartıyle şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum.

Dipnot : Kuran’da anlatılan bu olay, Kitab-ı Mukaddes’e göre Musa ile ilgili değil, Yakup ile ilgilidir. Yakup evlenebilmek için, kızların babasına “sekiz” sene değil, “yedi” sene çalışmıştır. Kitab-ı Mukaddes’e göre, Musa ise, kızların babası için çalışmasına gerek kalmadan evlenmiştir. Kur’an’da bu olayla ilgili hem isimler hem de seneler karışmıştır.

99.Haman, Firavun ve Musa'nın döneminde mi yaşadı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 1:11.........Firavun için Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar.

Çıkış 2:9-10*......Firavunun kızı ona dedi: Bu çocuğu al, ve onu benim için emzir, ve ben senin ücretini veririm. Ve kadın çocuğu aldı, ve onu emzirdi. Ve çocuk büyüdü, ve onu Firavunun kızına getirdi, ve onun oğlu oldu. Ve onun adını Musa koyup dedi: Çünkü onu sulardan çıkardım.

Ester 1:1-4*.......Ve vaki oldu ki, Ahaşveroşun günlerinde (Hintten Habeş iline kadar, yüzyirmi yedi vilayet üzerine kırallık eden Ahaşveroş budur), kıral Ahaşveroş Şuşan sarayında olan kırallık tahtı üzerinde oturmakta olduğu o günlerde, kırallığının üçüncü yılında bütün reislerine ve kullarına ziyafet verdi; ve Fars ve Medya askeri, vilayetlerin ileri gelenlerile reisleri onun önünde bulunurken, bir çok günler, yüz seksen gün, kırallığının izzeti zenginliğini, ve büyüklüğünün parıldıyan haşmetini gösterdi.

Ester 3:1..........Bu şeylerden sonra kral Ahaşveroş Hammedatın oğlu Agagi Hamanı büyülttü, ve onu yükseltti, ve onun kürsüsünü yanında olan bütün reislerin üstüne koydu.

KURANA GÖRE
Kasas 28:1-8.......Firavun’a, Haman’a ve askerlerine, onlardan korktukları şeyi gösterelim.

Kasas 28:38*.......Firavun...ey Haman...bana bir kule yap, belki Musa’nın tanrısına çıkarım, çünkü ben onu (Musa’yı) yalancılardan sanıyorum.

Ankebut 29:39......Firavun’u, Haman’ı da (helak ettik)...Musa onlara açık kanıtlar getirdi...

Mü'min 40:23-24*...Firavun’a, Haman’a ve Ka-run’a: “(Bu,)Yalancı bir büyücüdür.” dediler.

Mü'min 40:36-37....Firavun...Haman, bana...bir kule yap...

Dipnot : Kuran-ı Kerim Haman’ın Musa zamanında Firavun’un veziri olduğunu ifade eder, fakat Kitab-ı Mukaddes Haman’ın Ester zamanında Kral Ahaşveroş’un (Xerxes olarak bilinir) veziri olduğunu bize açıkça bildirir. Tarih olarak, Musa ve Firavun M.Ö. 1447-1410 civarında yaşadılar, fakat Ester, Haman ve Ahaşveroş yaklaşık bin sene sonra yaşadılar. Ahaşveroş (Xerxes) Pers kralı olarak M.Ö. 486’dan M.Ö. 465’e kadar saltanat sürdü.
 

100. İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Luka 2:40..........Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi.

Luka 3:21-23*......sonra da İsa vaftiz oldu...Kutsal Ruh...O’nun üzerine indi. İsa’nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı.

Yuhanna 2:11*......İsa ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.


KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:45-46.Melekler demişti ki: “Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir...“Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.

Al-i İmrân 3:49*...“Onu İsrail oğullarına bir elçi yapacak: “Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir...

Maide 5:110-117*...Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncil’i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde birşey yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle kuş oluyordu...

Meryem 19:29-30....(Meryem,) Çocuğu gösterdi. Dediler ki beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?” (Çocuk): “Ben Allah’ın kuluyum, dedi; (O) bana kitabı verdi, beni peygamber yaptı.”

Mü’minum 23:50.....Meryem oğlunu ve annesini bir mucize kıldık ve onları oturmaya uygun, çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre, İsa Mesih çocukken değil, ancak 30 yaşına geldikten, vaftiz olduktan ve Kutsal Ruh’la dolduktan sonra mucizeler yapmaya başlamıştır. Kutsal Ruh

   

© Copyright incilturk.Com