incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 78. Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 20:14*.......Zina etmeyeceksin.

Matta 19:3-9.......onlar artık iki değil, tek bedendir.

1 Korintliler 7:1-4*.her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun.

Galatyalılar 5:19-20..Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat...bencil tutkular, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi...uyarıyorum...

1 Timoteyus 3:2....Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı...biri olmalı.

KURANA GÖRE
Nisa 4:3-5*........size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın.

Nisa 4:24 & 129....Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adalet yapamazsınız.

Maide 5:5..........İnanan, namuslu, hür kadınlar...(evlenmek üzere)...size helaldır.

Mü’minun 23:1-7*...o mü’minler...eşleri yahut ellerinin sahib olduğu (cariyeler) hariç onlar kınanmazlar. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.

Ahzab 33:21........Andolsun Allah’ın Elçisinde sizin için...en güzel örnek vardır.

Ahzab 33:32-33.....peygamber kadınları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.

Ahzab 33:28........Ey peygamber! eşlerine söyle...istiyorsanız, gelin size müt’a vereyim...

Ahzab 33:36-38.....Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki...bir güçlük olmasın.

Ahzab 33:50........kızlarını sana helal kıldık...diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus...

Ahzab 33:52........Bundan sonra artık, sana (başka) kadınlar...değiştirmek helal değildir.

Teğabun 64:14......Ey inananlar, eşlerinizden...size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının.  

79.Kitaplarda, bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
1 Korintliler 13:4-8*..Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.

Efesliler 5:25-29*...Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti...Aynı şekilde, kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır, tıpkı Mesih’in inanlılar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi...Bununla birlikte, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

Titus 2:6-7........Genç adamları da sağduyulu olmaya özendir. İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol.

KURANA GÖRE
Bakara 2:36........dedik ki: “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde kalıp...

Nisa 4:34*.........Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayrılın, ve onları dövün.

Taha 20:123........Dedi ki:“Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız...”

Teğabun 64:14*.....Ey inananlar, eşlerinizden...size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının.
 

80.Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Malaki 2:16........İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan...nefret ederim, orduların RABBİ diyor;

Matta 5:27-32*.....karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam, onu zinaya itmiş olur.

Matta 19:4-6.......Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.

Matta 19:8.........İsa...“Musa, karılarınızı boşamanıza, yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi” dedi.

Matta 19:9*........cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur.

Romalılar 7:3......kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina edici diye anılır.

1 Korintliler 7:10...Evli olanlara...Rab buyuruyor: kadın kocasından ayrılmasın.

1 Korintliler 7:27...Evli misin, boşanmayı isteme.

1 Korintliler 7:39...Bir kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse...özgürdür.
 

KURANA GÖRE
Bakara 2:228-229...Boşanmış kadınlar, üç kur’ kendilerini gözetlerler...Boşama iki defadır. Ya iyilikle tutmak, ya da güzelce salıvermek...

Bakara 2:232.......Kadınları boşadığınız zaman... kocalariyle evlenmelerine engel olmayın.

Nısa 4:129-130.....Kadınlar arasında adalet yapamazsınız ...Eğer (eşler) ayrılırlarsa...

Ahzab 33:36-38.....Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki...bir güçlük olmasın.

Ahzab 33:49*.......Ey inananlar, inanan kadınları nikahlayıp...boşarsanız...serbest bırakın.

Ahzab 33:52........Bundan sonra artık, sana (başka) kadınlar... değiştirmek helal değildir.

Mümtehine 60:10....Kâfir kadınların ismetlerini tutmayın harcadığınız (mehr)i isteyin.

Talak 65:1-2*......Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın...
 

81.“Mut”a (geçici) nikahı helal mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 22:13-29*..kadın...adamın karısı olacak; bütün ömrünce onu boşayamayacaktır.

Malaki 2:16........İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan...nefret ederim.

Matta 5:27-32......karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam, onu zinaya itmiş olur.

Matta 19:4-6.......Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.

Matta 19:9.........cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur.

Romalılar 7:3......kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina edici diye anılır.

1 Korintliler 7:10...Evli olanlara...Rab buyuruyor: kadın kocasından ayrılmasın.

1 Korintliler 7:27...Evli misin, boşanmayı isteme.

1 Korintliler 7:39*..Bir kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse...özgürdür.

KURANA GÖRE
Bakara 2:229-230...Boşama iki defadır. (Bundan sonra kadını) ya iyilikle tutmak, ya da güzelce salıvermek (lazım)dır...Erkek (üçüncü kez) boşarsa, artık bundan sonra kadın, başka bir kocaya varmadan kendisine helal olmaz. O (vardığı adam) da bunu boşarsa, Allah’ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde (eski karı-kocanın) tekrar birbirlerine dönmelerinde kendilerine bir günah yoktur.

Nisa 4:24*.........(Savaşta esir olarak) ellerinize geçen (cariye)ler müstesna, evli kadınlar(la evlenmeniz) de (yasaklandı...)

Ahzab 33:28*.......Ey peygamber! eşlerine söyle: “Eğer siz, dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size müt’a vereyim ve sizi güzellikle salayım.”
 

82. Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler var mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 15:26*.......hastalıkların hiç birini sana vermeyeceğim; çünkü ben...şifa veren RAB’İM.

Çıkış 23:25........RABBE ibadet edeceksiniz...hastalığı senin içinden kaldıracağım.

Mezmur 30:2........Ya RAB Allahım, seni imdada çağırdım, ve bana sağlık verdin.

Mezmur 103:2-3.....RABBİ...ve bütün iyiliklerini unutma... bağışlayan...hastalıklarını iyi eden.

İşaya 53:5.........selametimiz için ceza onun üzerine indi ...onun berelerile biz şifa bulduk

Yeremya 17:14......RAB, bana şifa ver, ve ben şifa bulurum;

Yeremya 30:17......seni iyi edeceğim, ve yaralarından sana şifa verceğim, RAB diyor...

Matta 4:23.........İsa...halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

Matta 10:1 & 8.....İsa...her hastalığı her illeti iyileştirmek üzere onlara...yetki verdi

Matta 14:36........Yalnız giysisinin eteğine... dokunanların hepsi de iyileşti.

Luka 7:14..........İsa, “Delikanlı” dedi, “sana kalk diyorum!” ölü doğrulup oturdu...

Luka 9:1-2.........İsa, onikileri...çağırarak...hastalıkları iyileştirmek için...yetki verdi.

Yuhanna 14:12-14...benim yaptığım işleri bana iman edenin kendisi de yapacaktır.

Elç. İş. 2:16-23...İsa...yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle...kanıtlanmış...kişidir.

Elç. İş. 5:12-16...Hastaları ve...acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.

1 Korintliler 12:28&30.Tanrı,inanlılar topluluğunda...hastaları iyileştirme gücü olanları...atadı.

Yakup 5:14-16*.....İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak.

1 Petrus 2:24......O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.

KURANA GÖRE
Kur’an’da fiziksel şifa ile ilgili herhangi bir ayet yoktur!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te “şifa” ile ilgili olayların sayısı 139’dur. İncil’de, İsa Mesih’in “şifa” vermesiyle ilgili kayıt edilmiş olayların sayısı 26’dır.
 

83. Müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili ayetler var mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 15:1-2*......Musa ve İsrail oğulları ilahiyi RABBE terennüm ettiler...RAB...mezmurumdur.

Çıkış 15:20-21.....Miryam eline tef aldı...bütün kadınlar teflerle ve rakıslarla...çıktılar.

Tesniye 31:19-22&30..Musa...ilahiyi yazdı, ve onu İsrail oğullarına öğretti...şu ilahinin sözleri...

2 Samuel 6:14......Davut RABBİN önünde bütün kuvvetile raksediyordu...

Mezmur 47:1 & 6-7..Allaha terennüm edin, terennüm edin...

Mezmur 100:1-2.....Ey bütün dünya, meserretle RABBE nida edin. Onun önüne terennümle girin.

Mezmur 149:3.......Raks ile onun ismine hamdetsinler; Ona tef ve çenk ile terennüm etsinler.

Mezmur 150:1-6.....Tef ve raks ile ona hamdedin; sazlar ve borular ile ona hamdedin. Sesli zillerle...

Vaiz 3:4...........dövünmenin vakti var, ve oynamanın vakti var.

İşaya 42:10........RABBE yeni bir ilahi, ve yerin ucundan onun hamdini terennüm edin.

Matta 26:30........Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin dağına doğru gittiler.

Luka 7:31-35.......Size kaval çaldık, oynamadınız.

1 Korintliler 14:14-15.Ruhumla ilahi söyleyeceğim, zihnimlede ilahi söyleyeceğim.

Efesliler 5:18-19..ruhsal ezgiler söyleyerek...Rabbe nağmeler yükseltin, terennüm edin.

Kolosililer 3:16*..ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek ...Tanrı’ya nağmeler yükseltin.

Yakup 5:13.........İçinizden...Biri sevinçli mi? İlahi Söylesin.

Esinleme 5:8-10....O’nun önünde yere kapandılar...Yeni bir ezgi söylüyorlardı...

Esinleme 15:2-3....Tanrı’nın kulu Musa’nın ve Kuzu’nun ezgisini söylüyorlardı...

KURANA GÖRE
Kur’an’da müzik, ilahiler, ve dans ile ilgili ayetler hiç yoktur!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te müzik, dans ve ilahiler ile ilgili 450’den fazla ayet bulunmaktadır.
 

84.İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili ayetler var mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 12:12&18...RABBİN önünde siz...sevineceksiniz.

Mezmur 5:11........hepsi sevinsinler, daima sevinçle çağrışsınlar.

Mezmur 32:11.......Ey salihler, RAB ile sevinin...sevinçle...

Mezmur 132:9 & 16..müttakilerin sevinç ile terennüm etsin.

İşaya 61:3 & 7-10*.ağırlık ruhu yerine hamt libasını vermek için beni gönderdi...RAB ile çok mesrur olacağım, canım Allahımla sevinip coşacak.

Matta 5:12.........Sevinin, sevinçle coşun!

Yuhanna 15:11......sevinciniz tamamlansın diye söyledim.

Yuhanna 16:20-24...sevincinizi kimse sizden alamayacak.

Elç. İş. 5:41......İsa’nın...uğruna hakarete layık görüldükleri için...sevinç içinde...

Elç. İş. 13:52.....Öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh’la doluydu.

Romalılar 12:9&15..Ümitle sevinin...Sevinenlerle sevinin...

Romalılar 14:17*...Tanrı’nın egemenliği...doğruluk esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.

Romalılar 15:13&32.Tanrı...iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Galatyalılar 5:22..Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik...

Filipililer 1:18...her durumda Mesih tanıtılmış oluyor. Buna seviniyorum sevineceğim de.

Filipililer 2:16-18...siz de sevinin ve benim sevincime katılın.

Filipililer 3:1&3..Sonuç olarak kardeşlerim, Rab’de sevinin.

Filipililer 4:4....Rab’de her zaman sevinin; yine...sevinin!

1 Selanikliler 5:16..Her zaman sevinin.

1 Petrus 1:8.......O’na iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

Esinleme 19:7......Sevinelim ve coşalım! O’nu yüceltelim!

KURANA GÖRE
İnsan 76:11*.......Allah da onları, o günün şerrinden korumuş, onlar(ın yüzlerin)e parlaklık ve (gönüllerine) bir sevinç vermiştir.

Mutaffifin 84:7-9*.(o zaman) kimin kitabı sağından verilirse O, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te insanların hala yaşarken “sevinçli” ve “neşeli” olmalarını teşvik eden 450’den fazla ayet bulunmaktadır. Ama Kur’an’da böyle bir şey çok az görülmektedir.

Sonraki Sayfa (Düşmanlar ve Cihad Hakkına)

   

© Copyright incilturk.Com