incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

ANA SAYFA

Kütüphane

Forum

Ziyaretçi Defteri

Chat/Sohbet

Tanıklıklar

Öğretiş

İnanç Bildirgesi

Linkler

İncil Dersleri

Gündelik Ekmeğimiz

Okuma Planı

Canlı Vaaz

İletişim

Dua İsteği

Haftanın Ayeti

Kilise Adresleri

Tevrat-Zebur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerçek Mesih Lütfen Ayağa Kalksın
Marangozdan Öte


 

  9.   GERÇEK MESİH LÜTFEN AYAĞA KALKSIN!

  İsa, kendisinin Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğunu kanıtlayacak bir çok kimlik kartına sahipti. Bu bölümde çoğu zaman göz ardı edilen, ama aslında en büyük kanıtlardan biri olan peygamberliklere değineceğim.

  İsa, Mesih olduğunu kanıtlamak için sık sık Tevrat'taki peygamberliklere başvururdu. İncil, Galatyalılar 4:4, "Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında doğanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi" diyor. Bu ayetlerde Tevrat'ta önceden bildirilen peygamberliklere referans yapılmaktadır. "Sonra Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı" (İncil, Luka 24:27). Sonra onlara, "Ben daha sizlerle birlikteyken size şunları söylemiştim: Musa'nın Yasasından, peygamberlerin yazılarında ve (Zebur) Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir" dedi (İncil, Luka 24:44). "Musa'ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır" (İncil, Yuhanna 5:46). "Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi" (İncil,Yuhanna 8:56). İncil'i yazan elçiler de İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu göstermek için sık sık gerçekleşmiş olan peygamberliklere başvurdular. "Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir" (İncil, Elçilerin İşleri 3:18). "Pavlus, her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda üç Sept günü onlarla Kutsal Yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. 'Size duyurmakta olduğum bu İsa, Mesih'tir' diyordu" (İncil, Elçilerin İşleri 17:2,3). "Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi (İncil, 1.Korintliler 15:3,4). Tevrat'ta, bir tek kişinin yaşamında, İsa Mesih'te gerçekleşen 60 tane ana peygamberlik ve yaklaşık 270 tane küçük ön bildiri vardır. Bütün bu peygamberliklere bakmak yararlı olacaktır. İsminiz ve unvanınızın ne denli önemli olduğunu belki şimdiye kadar hiç fark etmediniz. Ancak bu tür ayrıntılar, sizi dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insandan ayırır.

  TARİHTEKİ İŞARET

  Tanrı buna benzer daha fazla ayrıntıyla Oğluna, Mesih'e, insanlığın Kurtarıcısına işaret etti. Böylece O'nu tarihte yaşamış diğer insanlardan ayırdı. Bu ayrıntılar 1000 yıllık bir süre boyunca yazılmıştır, ama İsa'nın gelişine ilişkin 300'den fazla peygamberlik içerir. Olasılık bilimini kullanarak, bu peygamberliklerin yalnızca kırk sekizinin bir tek kişide gerçekleşmesi olasılığının 10x157'de bir olduğunu hesaplıyoruz.

  Üstelik peygamberlikler, Mesih'in gelişinden en az 400 yıl önce yapılmıştır. Bazı kişiler, bu peygamberliklerin İsa'dan sonra yazıldığını ve O'nun Tanrı'nın Oğlu olduğunu kanıtlamak için uydurulduğunu söyleyebilir. Ne var ki, İbranice Tevrat'ın Grekçe'ye ilk çevirisi olan Septuagint, yaklaşık M.Ö. 150-200 yıllarında çevrilmiştir. Bu Grekçe çeviri, peygamberliklerin yazıldığı tarihle, Mesih'te gerçekleştiği tarih arasında en az iki yüzyıllık zaman aralığı olduğunu kanıtlıyor.

   

   

  Tanrı, tarihe yalnızca Mesih'in gerçekleştirebileceği bir işaret bırakıyordu. Tarihte yaklaşık olarak kırk kişi beklenen Mesih olduğunu iddia etmiştir. Ancak yazılan peygamberlikler yalnızca bir tek kişide, İsa'da gerçekleşti.

  Bu peygamberlikler nelerdir? Tanrı Oğlu'nun ortaya çıkışını hangi olaylar gösterecekti?

  Başlangıç olarak, Tekvin/Yaratılış 3:15'e dönmemiz gereklidir. Mesih'e ilişkin ilk peygamberlik burada bulunur. Kutsal yazıların tümünde yalnızca bir tek kişi "kadının tohumundan" doğmuştur. Geri kalanların hepsine erkeğin tohumu da katılmıştır. Bu kişi aynı zamanda dünyaya gelecek ve Şeytan'ın işlerini bozacaktır (başına saldıracak). Tevrat,Tekvin 9 ve 10. bölümlerde Tanrı bu kişinin özelliklerini daha belirli hatlarla belirlemektedir. Nuh'un, Sam, Yafet ve Ham adlı üç oğlu vardır. Bugünün bütün uluslarının kökü bu üç adama dek uzanır. Ancak Mesih bunlardan yalnızca birinin, Sam'ın soyundan gelecekti.

  Daha sonra, M.Ö. 2000 yılına gelindiğinde, Tanrı İbrahim adını verdiği bir kişiyi Kildanilerin Ur şehrinden çağırır. Tanrı İbrahim'e, Mesih'in onun soyundan geleceğini bildirir (Tevrat,Tekvin 12:3). Dünyanın tüm ulusları İbrahim aracılığıyla kutsanacaktır. İbrahim'in iki oğlu, İshak ve İsmail doğduğu zaman, Tanrı İshak'ı seçer; Mesih onun soyundan gelecektir (Tevrat, Tekvin 17:21). İshak'ın iki oğlu olur. Yakup ve Esav; Tanrı Yakup'un soyunu seçer (Tevrat, Tekvin 28; 35:10-12; Sayılar 24:17). Yakup'un oniki oğlu olur ve uzun bir süre boyunca bunlardan İsrail'in on iki oymağı ortaya çıkar. Daha sonra Tanrı, Mesih'in Yahuda oymağı aracılığıyla geleceğini bildirir. Diğer onbir oymak elenmiş olur. Yahuda oymağının tüm aile soyları içinden de Yesse'nin soyu seçilir (Tevrat, Yeşaya 11:1-5; 1.Samuel 16:1). Yesse'nın sekiz çocuğu vardır. Tevrat, 2.Samuel 7:12-16 ve Tevrat, Yeremya 23:5'de Tanrı Yesse'nin bir tek çocuğunu seçer. Bu da Davut'tur. Tanrı'nın Oğlu, kadının tohumundan doğacak, Sam'ın soyundan, Yahudi ırkından, İshak'ın soyundan, Yakup'un soyundan ve Yahuda oymağını izleyerek Davut'un evinden çıkacaktır.

   

  M.Ö. 1012 yılında gelen bir peygamberliğe göre Mesih'in elleri ve ayakları delinecektir (Tevrat, Mezmur 22:6-18; Zekeriya 12:10; İncil, Galatyalılar 3:13'le kıyaslayın). Bu peygamberlik Romalılar çarmıha gerilme yoluyla idamı keşfetmeden 800 yıl önce yazılmıştır. Tevrat, Yeşaya 7:14'teki peygamberliği göre Mesih bakireden doğacaktır; insan planlamasının ve kontrolünün dışında, doğal olmayan bir döllenmeyle doğal bir doğum olacaktır. Tevrat: Yeşaya ve Zebur-Mezmurlar'da Mesih'in başından geçecek olan birçok olay peygamberlik şeklinde yüzyıllar öncesinden bildirilmiştir (Tevrat: Yeşaya 8:14; 28:16; 50:6; 52:13; 60:3; Zebur-Mezmur 22:7,8; 118:22). Mesih'in geldiği zamanki toplumsal durum, insanlarla ilişkileri, Yahudilerin onu reddedişi, Yahudi olmayanların iman edişleri önceden yazılmıştır. Mesih'ten hemen önce ortaya çıkacak olan haberci, çöldeki ses, Rab'bin yolunu hazırlayacak olan kişi, Vaftizci Yahya peygamberlikle kaydedilmiştir (Tevrat, Yeşaya 40:3; Malaki 3:1).

  OTUZ PARÇA GÜMÜŞ

  Mesih'in yaşantısını daha da belirleyecek olan bir peygamberliğin yedi küçük ön bildirisine bakalım (Tevrat, Zekeriya 11:11-13; Zebur-Mezmur 41; Yeremya 32:6-15 ve İncil, Matta 27:3-10. Yeremya 32:6-15 ve Matta 27:3-10'la kıyaslayın). Burada Tanrı, Mesih'in (1) bir arkadaşı tarafından, (2) otuz parça, (3) gümüş karşılığında, (4) ele verileceği ve gümüşün (5) bir tapınakta, (6) yere atılacağını ve (7) bir çömlekçi tarlası satın almak için kullanılacağını bildiriyor. Tevrat, Mika 5:2'de Tanrı, Mesih'in doğum yeri olarak dünyanın bütün şehirlerini bırakıp 1000 kişiden az nüfusa sahip olan Beytlehem şehrini seçmiştir.

  Tanrı, daha sonra bir dizi peygamberlikle, bu kişiyi ayıracağı zaman sırasını bile tanımlamıştır. Örneğin Tevrat, Malaki 3:1'de ve diğer dört Tevrat ayetine göre Mesih'in Kudüs'teki tapınağa gelmesi gerekliydi. Tapınağın M.S. 70 yılında yıkıldığını ve bir daha hiç yapılmadığını hatırlarsak bu ayetlerin önemini kavrayabiliriz.

  Mesih'in geleceği soyun titizlikle çizilmesi, yer, zaman, doğumda yatırıldığı yemlik, insanların tepkileri, ele verilme, ölüm biçiminin hepsi yüzyıllarca önceden titizlikle bildiriliyor. Ancak bunlar, Tanrı'nın Oğlunu, ayırt edebilmemiz için yüzlerce ayrıntıdan yalnızca bir kaçıdır.

  İTİRAZ: GERÇEKLEŞEN BU PEYGAMBERLİKLER YALNIZCA BİR TESADÜFTÜR

  Bir kuşkucu, "Nedenmiş efendim, bu peygamberliklerin bazılarını Musa'nın, Bush'un yaşamında bulabilirsiniz" diye soruyor.

  Evet, bu peygamberliklerden bir ya da ikisinin başka insanların yaşamlarında gerçekleştiği doğrudur. Ancak 60 ana peygamberlik ve 270 küçük ön bildirinin hepsinin üzerinde gerçekleştiği tek kişiyi bulamazsınız. Aslında bu peygamberliklerin yarısının bile İsa Mesih'ten başka bir kişinin yaşanında gerçekleştiğini kanıtlayabilene Denver kentindeki İmanlı bir yayın kuruluşu 1.000 dolarlık ödül verecektir.

  Amerikan Bilim Derneği, çağdaş olasılık bilimini kullanarak sekiz peygamberliği incelemiştir. Yalnızca sekiz peygamberliğin bir kişide gerçekleşmesi olasılığı 10x17'de birdir. Yani 100.000.000.000.000.000 kişiden yalnızca birisinin yaşamında bu peygamberlikler gerçekleşebilir. 10x17 tane gümüş lirayı alın ve Texas'ın yüzölçümünü bunlarla kaplayın. Tüm eyaletin üzeri üst üste iki sıra gümüş lirayla kaplanacaktır. Sonra bir adamın gözlerini bağlayın ve yerden doğru olan gümüş lirayı seçmesini söyleyin. Bu adamın doğru lirayı seçme olasılığı nedir? İşte aynı şekilde, peygamberlerin bu sekiz peygamberliği bir tek kişide gerçekleşecek şekilde tahmin etme olasılıkları da aynı derecededir. Bu peygamberlikler Tanrı tarafından verilmiş olsun, ya da peygamberler kafalarından uydurmuş olsunlar, hepsinin bir kişide gerçekleşme olasılığı 10x17'dir ve hepsi de yalnızca İsa Mesih'te gerçekleşmiştir.

  Bu da peygamberlikleri yalnızca Tanrı'nın esinlemiş olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

  BAŞKA BİR İTİRAZ

  Bir başka itiraz da İsa'nın Yahudi peygamberliklerini bilerek gerçekleştirmesidir. Bu itiraz başlangıçta mantıksal görünebilir, ancak Mesih'in gelişinin birçok ayrıntıları tümüyle insan denetiminin dışındadır. Örneğin doğum yeri, doğuş şekli, Yahuda'nın ihaneti, ihanet fiyatı, ölüm şekli, insanların tepkileri, İsa'yı aşağılamaları, tükürmeleri, giysileri için bahis oynamaları... Kısacası peygamberliklerin yarısından fazlası İsa'nın denetiminin tümüyle dışındadır. İşte bu yüzden İsa da, elçiler de iddialarını kanıtlamak için yazılı peygamberliklere başvurdular.

   

  Tanrı neden bu kadar çok belirtiye gerek gördü? Bence İsa Mesih dünyaya geldiği zaman, O'nun, tüm belirleyici kimlik kartlarına sahip olmasını istedi. Ama İsa Mesih'in en heyecan verici yönü insanların yaşamlarını değiştirmek için gelmiş olmasıydı. Gelişini destekleyen yüzlerce Tevrat ayetleri, peygamberliğinin doğru olduğunu gösterdi. Ve yine kendisiyle ilgili bizim için yapılan şu vaadi de yalnızca İsa gerçekleştirmiştir: "Size yeni yürek vereceğim ve içinize yeni ruh koyacağım..." (Tevrat, Hezekyel 36:25-27); "Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur" (İncil, 2.Korintliler 5:17).

Sonraki Sayfa (İsa'dan Başka Yol Yokmu?)

 
   

© Copyright incil.türk