incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 

 


 9. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 20:3.........Karşımda başka ilahların olmayacaktır.

Tesniye 4:35-39....RAB, kendisi Allahtır, ondan başkası yoktur...

Tesniye 6:4-5*.....Dinle, ey İsrail: Allahınız RAB bir olan RABDİR;

Tesniye 32:39......ben, ben oyum, ve nezdimde ilah yoktur;

2 Krallar 19:19...sen Yehova, Allah olan ancak sensin.

2 Tarihler 6:14....Ya RAB, İsrailin Allahı senin gibi Allah yoktur.

Mezmur 86:10.......büyüksün...Yalnız Allah sensin.

İşaya 43:10........RAB diyor...benden önce Allah olmadı, ve benden sonra olmıyacak.

İşaya 44:6.........İlk...son benim, ve benden başka Allah yoktur.

İşaya 45:18........Allah şöyle diyor: RAB benim; ve başkası yoktur.

İşaya 45:21........Ben, RAB, ben değil miyim? ve benden başka Allah, hak Allah...yoktur.

İşaya 46:9.........Allah benim...ve benim gibisi yoktur.

Hoşea 13:4.........RAB’İM; ve benden başka Allah tanımayacaksın...

Markos 12:29-32....Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab’dir.

1 Korintliler 8:4-6..Biliyoruz ki...birden fazla Tanrı yoktur.

Efesliler 4:4-6....Rab bir...herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

1 Timoteyus 1:17...yücelik...görünmez tek Tanrı’nın olsun.

1 Timoteyus 2:5-6..Çünkü tek bir Tanrı...vardır.

Yakub 2:19*........Sen, Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi...

KURANA GÖRE
Bakara 2:163*......Tanrınız bir tek Tanrı’dır...başka tanrı yok

Nisa 4:87..........Allah - ki O’ndan başka tanrı yoktur -

Nisa 4:171*........Allah, yalnız bir tek tanrıdır.

Maide 5:73.........yalnız bir Tanrı vardır, başka tanrı yoktur.

En'am 6:164........Allah, herşeyin Rabb’i iken ben O’ndan başka Rab mi arayayım?

Nahl 16:22 & 51....Tanrımız bir tek Tanrıdır...Allah: “İki tanrı tutmayın, O ancak tek Tanrıdır.

Kasas 28:70........O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır.

Fatır 35:3.........Allah’tan başka...bir yaratıcı var mı?

Mümin 40:62 & 65...İşte Rabb’iniz Allah budur...O’ndan başka tanrı yoktur...O diridir...

Teğabün 64:13......Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur.

İhlas 112:1-4......De ki: O Allah birdir.

 

10. Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova” (Yahweh) midir? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 3:14-15*.....Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Ben size BEN İM gönderdi ve yine Allah Musaya dedi. İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahim’in Allahı, İshak’ın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, ve devirden devre anılmam budur.

2 Krallar 19:19...sen Yehova, Allah olan ancak sensin.

1 Krallar 18:24*...Yehovanın ismini çağıracağım; ve hangi Allah ateşle cevap verirse, Allah odur.

Mezmur 130:3.......Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya RAB, kim durabilir?

İşaya 12:2.........Allah kurtuluşumdur...Yehova kuvvetim ve ilahimdir ve bana kurtuluş oldu.

İşaya 48:16-17.....ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi...Allahın RAB...

İşaya 61:1.........RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir...RAB beni...

Hezekiel 18:23&32*.Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım?...Rab Yehovanın sözü. Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın.

Hezekiel 33:11.....Varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü...

Amos 4:2...........RAB Yehova kudsiyeti üzerinde and etti ki...

Markos 14:61-62....Başkahin O’na yeniden “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Ben’im” dedi.

KURANA GÖRE
A'raf 7:180.......En güzel isimler Allah’ındır.

İsra 17:110........Hangisiyle çağırsanız, nihayet en güzel isimler Onundur.

Taha 20:8..........Allah ki...en güzel isimler O’nundur.

Rahman 55:78.......Büyüklük ve ikram sahibi Rabb’inin adi ne yücedir!

Hasr 59:24.........Allah...en güzel isimler O’nundur.

A'la 87:1..........Rabb’inin yüce adini tesbih et.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddeste Allah’ın ebedi ve özel ismi “Yehova” 6,823 kez geçmektedir. Buna karşılık bu isim Kur’an’da hiç bulunmamaktadır.
 

11. Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 3:14-15*.....Allahı Yehova...ebediyen ismim bu ve devirden devre anılmam budur.

Matta 28:19........bütün yetki bana verildi...Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.

Markos 9:7.........Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!”

Luka 1:35..........Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne...doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 20:28-29...Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” diye cevap verdi. İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin? Dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

Romalılar 9:5*.....Mesih...her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.

Romalılar 10:8-13..İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

1 Yuhanna 2:22-24..Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, sizde Oğul’da ve Baba’da yaşarsınız.

1 Yuhanna 5:20.....Tanrı’nın Oğlu gelmiş...Biz gerçek Olan’dayız. O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

KURANA GÖRE
Şuara 26:26*.......O sizin de Rabb’iniz, evvelki atalarınızın de Rabb’idir...

Ankebut 29:46......Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na teslim olanlarız.

Saffat 37:126......Sizin ve evvelki atalarınızın Tanrısı olan Allah’ı...

Şurâ 42:15.........Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma (sebebi) yoktur.

Zuhruf 44:8*.......Sizin de Rabb’iniz, önceki atalarımızın da Rabb’idir.
 

12. Allah’ın “Üçlü Birliği” (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 1:26-27*....Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım...onu Allahın suretinde...

Tekvin 11:6-7......Ve RAB dedi...Gelin, inelim...karıştıralım

Mezmur 110:1.......Rab Rabbime dedi...senin ayaklarına basamak...

İşaya 61:1.........RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir...RAB beni...

Matta 3:16-17......İsa, Tanrı’nın Ruhunun...inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses... Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum.

Matta 28:19*.......bütün yetki bana verildi...Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.

Luka 1:35..........Kutsal Ruh...en yüce Olan’ın gücü...doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 14:16-17...Ben de Baba’dan dileyeceğim...O...Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.

1 Korintliler 12:4-6..Ruh birdir...Rab birdir...aynı Tanrı’dır.

Efesliler 4:4-6....Ruh bir, Rab bir...her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

Efesliler 5:18-20..Ruh’la dolu olun...Rabbimizin adıyla Baba Tanrı’ya şükredin.

1 Petrus 1:2.......İsa Mesih’in sözünü...Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:64....Ey Kitâb ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah’a tapalım.

Nisa 4:171-172*....Mesih, sadece Allah’ın elçisi...(Allah) “Üçtür” demeyin...Allah yalnız bir tek tanrıdır.

Maide 5:72-73*.....“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır... “Allah, üçün üçüncüsüdür.” diyenler elbette kâfir olmuşlardır.

Maide 5:116-117....“Allah’tan başka iki tanrı edinin” dedin? Hâşâ, dedi...bana yakışmaz.

Tevbe 9:30-31......Hahamlarını ve Rahiplerini Allah’tan ayrı rabler edindiler.

İsra 17:111........Çocuk edinmeyen...bir yardımcısı da bulunmayan Allah’a hamd olsun!

Dipnot : Her ne kadar Kur’an-ı Kerim Kutsal Ruh’un varlığını kabul etse de, Allah’ın Üçlü Birliğini (Teslis) reddeder. Kitab-ı Mukaddes açıkça tek bir Allah olduğunu fakat O’nun üç ayrı kişilikte göründüğünü ifade eder: Baba, Oğul (İsa Mesih), ve Kutsal Ruh.
 

13. Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterebilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 1:26-27.....Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım...onu Allahın suretinde...

Tekvin 18:1,8,22...RAB ona göründü...yediler...İbrahim hala RABBİN önünde duruyordu.

Tekvin 32:24-30....Yakub...bir adam onunla güreşti... Allah ile insanlarla uğraşıp yendin... mubarek kıldı...Allahı yüz yüze gördüm

Çıkış 33:11-15*....RAB Musa ile, bir adam arkadaşı ile söyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi.

Çıkış 33:18-23.....Musa...niyaz ederim, kendi izzetini bana göster...senin önünden geçireceğim...arkamı göreceksin; fakat yüzüm görülmeyecek.

Sayılar 12:7-8.....Kulum Musa...açıkça, ağız ağıza söyleşeceğim...ve RABBİN suretini görecek.

İşaya 6:3-8........Vay başıma...çünkü gözlerim kıralı,orduların RABBİNİ gördü...sesini işittim:

Matta 5:8..........Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler.

Yuhanna 5:37*......Beni gönderen Baba...Siz hiçbir zaman O’nun ne sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.

Filipililer 2:5-11.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde...yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu...kendini alçalttı.

Esinleme 1:12-18...insanoğluna benzer biri’ni gördüm...yığıldım.

Esinleme 4:2-5.....bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm...bir görünüşü vardı.

Esinleme 21:3-4....İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır.

Esinleme 22:3-4....Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak ve...O’nun yüzünü görecek.

KURANA GÖRE
En'am 6:103*.......Gözler O’nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez...)

A'raf 7:143*.......Musa...Rabb’im, bana (kendini) göster, sana bakayım!”...“Sen beni göremezsin.”

Hac 22:63..........Doğrusu Allah latiftir...

Lokman 31:16.......Görmedin mi...Allah latiftir...

Mülk 67:14.........Yaratan bilmez mi? O latiftir...
 

14. Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 3:8-9*......bahçede gezmekte olan RAB Allahın sesini işittiler...gizlendiler.

Tekvin 6:9 & 13....Nuh sadık adamdı...Nuh Allah ile yürüdü...Ve Allah Nuha dedi...

Tekvin 26:23-24....Beer-şebaya çıktı. Ve o gecede RAB ona görünüp dedi...ben seninle beraberim...

Çıkış 3:1-6........Musa...ateş alevinde ona göründü...RAB görünce...Allah ona çalının ortasından çağırıp dedi: Musa, Musa! Ve o: İşte ben dedi. Ve dedi: Buraya yaklaşma...çünkü üzerinde durduğun yer mukaddes topraktır.

Sayılar 12:7-8.....Kulum Musa...açıkça, ağız ağıza söyleşeceğim...ve RABBİN suretini görecek.

Yeşu 1:1-2.........RAB Musanın hizmetçisi Nun oğlu Yeşua söyleyip dedi...kalk...Erdenden geçin.

1 Samuel 3:1-11....RAB Samueli çağırdı; ve o: İşte ben, dedi...Ve RAB Samuele dedi...ve o: İşte ben...

1 Krallar 17:2-4..İlya...ona RABBİN şu sözü geldi;...gizlen.Yuhanna 12:27-28...Baba adını yücelt!...gökten bir ses geldi: Adımı yücelttim, yine yücelteceğim.

Markos 9:7.........Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!”

Elç. İş. 8:29......Ruh Filipus’a “Git” dedi, “şu arabaya yetiş.”

Elç. İş. 9:4-6.....Saul, bir sesi...işitti...“Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye cevap geldi.

Elç. İş. 9:10......Bir görümde Rab ona, “Hananya!” diye seslendi. “Buradayım Rab” dedi Hananya.

1 Korintliler 14:1&25...peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin...Tanrı gerçekten aranızdadır!

1 Korintliler 14:2.Bilmediği dilde konuşursa..Tanrı’yla konuşur.

1 Korintliler 14:28-30*.bilmediği dilde konuşan...kendi içinden Tanrı’yla konuşsun...Tanrı’dan bir esin gelirse, konuşmakta olan sussun...hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz.

KURANA GÖRE
Şura 42:51*........Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle...yahut perde arkasından konuşur;
 

15. İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurup, Allah’ı kişisel olarak tanıyabilirler mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 5:24........Hanok Allah ile yürüdü; ve gözden kayboldu; çünkü onu Allah aldı.

Yeremya 9:23-24*...ancak övünen şununla, anlayışlı olmakla, ve dünyada inayet, adalet, ve salah işliyen Rab ben idiğimi bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan hoşlanırım, RAB diyor.

Yeremya 23:23......Ben yakından Allahım da uzaktan Allah değil miyim?

Yuhanna 1:12.......Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi...Tanrı’dan doğdular.

Yuhanna 10:27......Koyumlarım sesimi işitirler.

Yuhanna 14:17-23...Gerçeğin Ruhu...O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır...Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.

Yuhanna 17:3*......Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Galatyalılar 4:4-6.Tanrı...öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

İbraniler 12:7.....Tanrı size, oğullarına davranır gibi davranıyor...hangi oğlu...terbiye edilmez ki?

1 Yuhanna 2:13.....Babalar...başlangıçtan beri var Olan’ı tanıyorsunuz...Baba’yı tanıyorsunuz.

KURANA GÖRE
Al-i İmran 3:159...Allah kendine dayanıp güvenleri sever.

En'am 6:127........Rab...Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Enfal 8:24.........Allah, kişi ile onun kalbi arasında girer ve siz O'nun huzuruna toplanacaksınız.

İbrahim 4:12.......Tevekkül edenler, Allah'a dayansınlar.

Kehf 18:27.......O'ndan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın.

Şura 42:51*........Allah bir insanla...vahiyle, yahut perde arkasından konuşur.

Kaf 50:16..........Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, (çünkü) biz ona şah damarından daha yakınız.
 

16. Allah, kendisine inananları sadece “kulları” olarak mı görmektedir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 1:12-13....Ancak, kendisi kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Yuhanna 15:15......Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim.

Romalılar 8:14-17*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nn oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar

korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte elem çekiyorsak, Tanrı’nın mirasçıları ve Mesih’in ortak mirasçılarıyız.

1 Petrus 2:5.......Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla... kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.

1 Petrus 2:9-10*...Ama seçilmiş bir soy, Kral’ın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı’nın öz halkısınız.Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı’nın halkısınız.

Esinleme 21:1-2&9..yeni bir yeryüzü gördüm...“Gel!”dedi.Kuzu’ya eş olacak gelini sana göstereyim.

Esinleme 22:17.....Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar.

KURANA GÖRE
A’raf 7:65, 73,85..Ey kavmim, Allah’a kulluk edin...

Zülmer 39:17*......İşte Allah kullarını bu (azabı)ndan korkutuyor. Ey kullarım, benden korkun! Tagut’a kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı:

Zariyat 51:56*.....Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
 

17. İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 13:21-22*....gündüzün bulut direği, ve geceleyin ateş direği kavmın önünden ayrılmadı.

Çıkış 14:13-31.....Korkmayın, rahat durun, ve bugün RABBİN sizin için yapacağı kurtarışı görün; çünkü bugün gördüğünüz Mısırlıları artık bir daha ebediyen görmiyeceksiniz.

1 Samuel 12:16-19..Şimdi de durun, ve RABBİN gözleriniz önünde yapacağı şu büyük şeyi görün... ve RAB o gün gök gürlemeleri ve yağmur gönderdi; ve bütün kavm RABDEN...korktular.

Matta 17:5*........Petrus hala konuşurken, parlak bir bulut birden onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin! dedi.

Matta 27:45........Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli Eli, lema şevaktani?” yani “Tanrım, Tanrım, beni niçin terkettin? diye bağırdı.

Matta 27:50-54.....İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi...ve birçok kimseye göründüler...“Bu gerçekten Tanrı’nın Oğluydu!” dediler.

KURANA GÖRE
En’am 6:35-38*.....Dediler ki: “Ona Rabb’inden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz Allah, bir mucize indirmeğe kaadirdir, fakat çokları bilmezler”...Biz Kitab da hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır.

Taha 20:133*.......Dediler ki: “Bize Rabb’inden bir ayet (mucize) getirmeli değil miydi? Onlara,

önceki Kitab’larda bulunan deliller gelmedi mi?
 

18. Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında ayetler var mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Levililer 11:44-45.Allahınız RAB ben im...mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim.

Levililer 19:2.....Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim.

Levililer 22:32....Ve mukaddes ismimi bozmıyacaksınız... ben sizi takdis eden RAB’İM

Yeşu 24:19-20......o mukaddes Allahtır; o kıskanç Allahtır;

1 Samuel 2:2.......Kimse RAB gibi mukaddes değildir...

1 Samuel 6:20......Bu mukaddes Allahın, RABBİN, önünde kim durabilir?

Mezmur 22:2-3......Ey Allahım...Sen ise kuddussun...

Mezmur 77:13.......Allah, senin yolun kudsiyettedir;

Mezmur 108:7.......Allah kudsiyetinde söyledi: Sevinçle coşacağım.

İşaya 6:3..........Orduların RABBİ kuddustur, kuddustur, kuddustur; bütün dünya onun izzetile dolu.

İşaya 40:25........beni kime benzeteceksiniz...? Kuddus diyor

Hezekiel 39:7......İsrailin içinde mukaddes ismimi tanıtacağım; ve artık mukaddes...

Amos 4:2...........RAB Yehova kudsiyeti üzerinde and etti ki...

Luka 1:35..........Kutsal Ruh senin üzerinde gelecek...doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Elç. İş. 2:22-27...Nasıralı İsa, Tanrı’nın...Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın.

Elç. İş. 3:14......Kutsal ve adil Olan’ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz

İbraniler 7:26.....Böyle bir başkahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış...

İbraniler 12:10....Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi...terbiye ediyor.

1 Petrus 1:15-16...şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”

Esinleme 4:8.......Kutsal, kutsal, kutsaldır...gücü her şeye yeten Rab Tanrı!

KURANA GÖRE
Haşr 59:23.........O, öyle Allah’tır ki...mukaddestir...

Cum’a 62:1.........Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes...

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kutsallık” sıfatıyla ilgili 550’den fazla ayet bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ise ancak iki ayet bulunmaktadır.
 

19. Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Mezmur 68:5........Allah...öksüzlerin babası ve dul kadınların hakimidir.

İşaya 63:16........sen, ya RAB Babamızsın; ezelden beri Kurtarıcımız senin ismindir.

İşaya 64:8*........Ve şimdi, ya RAB, sen Babamızsın...hepimiz senin elinin işiyiz.

Hoşea 1:10.........Siz benim kavmım değilsiniz, denildiği yerde kendilerine: Hay olan Allahın oğullarısınız, denilecek.

Matta 5:45 & 48....size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız...göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de...

Matta 6:9..........siz şöyle dua edin: “Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

Matta 7:11.........göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok...

Matta 11:25-27.....İsa...“Baba, göğün ve yerin Rabbi!...”Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u Baba’dan başka kimse tanımaz. Oğul’dan ve Oğul’un Baba’yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba’yı tanımaz.

Yuhanna 5:22.......Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini Oğul’a verdi.

Yuhanna 8:41*......Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır...

1 Korintliler 1:3..Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten...

2 Korintliler 6:17-18..Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, “Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

1 Petrus 1:2-3.....Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun.

KURANA GÖRE
Kur’an’da Tanrı’nın “Baba”lığıyla ilgili sıfat bulunmaz!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Baba” sıfatı 248 kez geçmektedir. Kur’an da ise bu sıfat bulunmaz.
 

20. Allah, kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 43:3 & 11....Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur.

İşaya 44:6.........RAB İsrailin kıralı, ve kurtarıcısı...başka Allah yoktur.

İşaya 45:15*.......Allah sensin, ey İsrailin Allahı, ey Kurtarıcı!

İşaya 45:21........Ben RAB...ve benden başka Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yok...başkası yoktur.

Hoşea 13:4.........senin Allahın olan RAB’İM...ve benden başka kurtarıcı yoktur.

Zekarya 9:9........Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş...kralın adildir, ve kurtarıcıdır;

Matta 1:21.........bir oğul doğuracak...Adını İsa...halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.

Luka 1:47..........Meryem...ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Luka 2:10..........bugün size...bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 3:17.......Tanrı, Oğlunu...dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Elç. İş. 4:10-12...Nasıralı İsa Mesih’in adı...Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.

1 Timoteyus 1:1....Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih...

1 Timoteyus 1:15...“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir...

1 Timoteyus 2:3-4..Kurtarıcımız Tanrı...tüm insanların kurtulmasını...ister.

Titus 1:3-4........Kurtarıcımız Tanrı’nın buyruğuyla... Kurtarıcımız Mesih İsa’dan...

Titus 2:10-13......Kurtarıcımız Tanrı...ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in...

Titus 3:4-6........Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini...ve Kurtarıcımız İsa Mesih...

Yahuda 1:25*.......Kurtarıcımız tek Tanrı...Yücelik... Rabbimiz İsa Mesih...Tanrı’nın olsun.

KURANA GÖRE
Kur’an’da Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatıyla ilgili ayet yoktur!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatı ile ilgili yaklaşık 600 ayet bulunmaktadır.
 

21. Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 10:17*.....Allahımız RAB...şahısları saymıyan... Allahtır.

Matta 22:16........Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın.

Markos 12:14.......kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı...

Luka 20:21.........doğru yolu...insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı...

Romalılar 2:11.....Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

Romalılar 10:12....Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab.

Galatyalılar 2:6*..Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz...

Galatyalılar 3:28..Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır.

Efesliler 6:9......Rabbiniz...insanlar arasında ayrım yapmadığını bilirsiniz.

Kolosililer 3:25...İnsanlar arasında ayrım yoktur.

Yakub 1:13.........“Tanrı beni ayartıyor” demesin. Tanrı..kimseyi ayartmaz.

Yakub 2:1-2 & 9....ayrım yapmayın...insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz;

KURANA GÖRE
Bakara 2:228.......Erkeklerin kadınlar üzerinde(ki hakları), bir derece daha fazladır.

Bakara 2:282.......Eğer iki erkek yoksa...şahitlerden bir erkek, iki kadın (sahitlik etsin).

Nisa 4:11..........Allah...erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder.

Nisa 4:34..........Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler.Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır.

En'am 6:165*.......sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.

Yusuf 12:76........(Biz) dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.

Nahl 16:71 & 75....Allah, rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı.

Ahzab 33:30-33&53..Ey peygamber kadınları, siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.

Ahzab 33:50-51*....Ey peygamber...seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık...diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık).
 

22. Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Hoşea 3:1*.........Rab onları nasıl seviyorsa...sen de yine git...zina eden kadını sev.

Yuhanna 3:16.......Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi...hiçbiri mahvolmasın...

Romalılar 3:24.....İsa Mesih’te olan kurtuluşla...karşılıksız olarak aklanırlar.

Romalılar 5:5-8*...biz daha çaresizken Mesih...tanrısızlar için öldü...Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken Mesih bizim için öldü.

Efesliler 2:4......Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde...

2 Korintliler 5:14...Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir...bir kişi herkesin uğruna öldü.

1 Yuhanna 4:7-10...Tanrı...Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Esinleme 21:6......Susamış olana, yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak su vereceğim.

Esinleme 22:17.....Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.

KURANA GÖRE
Bakara 2:195*......doğrusu Allah iyilik edenleri sever.

Bakara 2:276*......Allah, hiçbir günahkâr kâfiri sevmez.

Al-i İmrân 3:57....Allah zalimleri sevmez.

Al-i İmrân 3:159...Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.

Nisa 4:36..........Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.

Nısa 4:107.........Allah...günah işleyen insanı sevmez!

Maide 5:13.........Allah güzel davrananları sever.

En’am 6:141........O, israf edenleri sevmez!

A’raf 7:55.........O, haddi aşanları sevmez

Enfal 8:58.........Allah, hainleri sevmez.

Tevbe 9:108........Allah da temizlenenleri sever.

Nahl 16:23.........O, büyüklük taslayanları sevmez.

Hac 22:38..........Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.

Kasas 28:76........Allah, şımaranları sevmez.

Kasas 28:77........Allah bozguncuları sevmez.

Lokman 31:18.......Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.

Saf 61:4...........Allah, kendi yolunda...çarpışanları sever.
 

23. Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yeremya Mer. 3:22..RABBİN inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.

Hezekiel 18:23&32*.Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım? daha ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi? Rab Yehovanın sözü. Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın.

Hezekiel 33:11.....Varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü, kötünün ölümünden değil, ancak kötü adamın yolundan dönüp yaşamasından zevk alırım.

Yuhanna 3:16-17....Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

1 Timoteyus 2:3-4..Kurtarıcımız Tanrı...O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.

2 Petrus 3:9*......Rab...size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.

KURANA GÖRE
Nısa 4:107.........Allah...günah işleyen insanı sevmez!

Maide 5:41*........Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir.

Maide 5:49.........Allah, bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur.

Tevbe 9:55*........Allah...onlara...kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

İsra 17:45-46......Kalblerine -onu anlamalarına engel olacak- kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız.

Rum 30:45..........Allah kâfirleri sevmez.

Lokman 31:18.......Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.

Şura 42:40.........Kötülüğün cezası...kötülüktür. O zalimleri sevmez.

Hadid 57:23........Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez.
 

24. Allah aynı zamanda hem “iyi niyetli” hem de “kötü niyetli” olabilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Eyub 34:17.........adil ve büyük olanı kötüliyecek misin?

Yeremya 29:11*.....RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak...selamet düşünceleridir.

Habakuk 1:13.......Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan...

1 Korintliler 10:13..Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez.

2 Timoteyus 2:13...Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz.

Yakub 1:13*........Ayartılan bir kimse, “Tanrı beni ayartıyor” Demesin...Tanrı...kimseyi ayartmaz.

2 Petrus 3:9.......Rab...hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.

3 Yuhanna 11.......İyilik yapan, Tanrı’dandır. Kötülük yapan, Tanrı’yı görmüş değildir.

KURANA GÖRE
Bakara 2:26........(Allah) onunla birçoğunu saptırır...

Al-i İmrân 3:54....Allah, herkesten daha iyi tuzak kurar.

Nisa 4:78-79*......Onlara bir kötülük erişirse...De ki: “Hepsi Allah tarafındandır.”

Nisa 4:155.........Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.

Maide 5:14.........“Biz Hıristiyansız.” diyenlerin...kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık.

Maide 5:41.........Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir.

Maide 5:64.........Yahudiler...Biz onların aralarına...düşmanlık ve kin atmışızdır.

Enfal 8:30.........Allah tuzak kuranların en iyisidir.

Hud 11:119.........ben, cehennemi hep cinlerden ve insanlardan dolduracağım!

Nahl 16:93.........Allah...dilediğini saptırır, dilediğini...

Secde 32:13........Mutlaka cehennemi cinlerden ve insanlardan...tamamen dolduracağım!

Ahzab 33:17*.......Size bir kötülük istese...sizi Allah’tan kim korur?

Zuhruf 43:36.......Kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız.
 

25. Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Sayılar 23:19......O söyler de onu yapmaz mı? Yahut söz verir de icra etmez mi?

Tesniye 7:9-10.....Allahın RAB...bin nesle kadar ahdi...koruyan...sadık Allahtır;

Tesniye 32:4.......Sadakat Allahıdır, ve haksızlık etmez...

1 Samuel 15:29.....ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez...

Mezmur 119:90......Sadakatin nesilden nesle sürer.

Malaki 3:6*........ben, RAB, ben değişmem; bundan ötürü siz...telef olmadınız.

2 Timoteyus 2:13*..Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak ...kendi özüne aykırı davranmaz.

Titus 1:2..........yalan söylemeyen Tanrı’nın... vaadettiği...dayanmaktadır.

İbraniler 10:23....sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü vaadeden Tanrı güvenilirdir.

Yakup 1:13.........Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.

Yakub 1:17.........kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan...gelir.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:26....dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın.

En’am 6:39.........Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar.

Hud 11:107*........ateşte...kalacaklardır. Ancak Rabb’in (çıkarmayı) dilerse (o) başka. Çünkü Rabb’in, istediğini yapandır.

Ra’d 13:39*........Allah dilediğini siler, (dilediğini) bırakır.

Hac 22:14..........Şüphesiz Allah istediğini yapar.

Ankebut 29:21......(Allah) dilediğine azabeder, dilediğine acır...

Fatir 35:8.........Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini yola iletir.

Şura 42:49-50......Allah...(O) dilediğini yaratır...Dilediğini de kısır yapar.

Fetih 48:14........O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder.

Haşr 59:23.........O, öyle Allah’tır ki...cebbar (istediğini zorla yaptıran)...

Büruc 85:16........İstediğini yapandır.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah, kendi üzerine bazı sınırlar koymuştur. Örneğin: Allah yalan söylemez. Allah’ın karakteri hep güvenilirdir. Allah kötülük yapmaz. Allah değişmez. Bu yüzden, Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah’ın karakterinde bir “keyfiyet” söz konusu olamaz.
 

26. Allah meleklere, “Adem’e secde edin” diye emretmiş midir? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 34:14........başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır.

İşaya 14:12-17*....Ey parlak yıldız...nasıl düştün!...ve kendi yüreğinde derdin: Göklere çıkacağım tahtımı Allahın yıldızları üzerine yükselteceğim; ve şimalin sonlarında, cemaat dağında oturacağım: bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi Yüce Allah gibi edeceğim.

Hezekiel 28:11-19..Sen Adende, Allahın bahçesinde idin...Sen meshedilmiş gölge salan kerubi idin... Allahın mukaddes dağı üzerinde idin...Sende kötülük olduğu bulununcıya kadar yaratıldığın günden beri yollarında kamildin...Senin yüreğin güzelliğinden ötürü yükseldi; parlaklığından ötürü hikmeti bozdun...sen bir dehşet oldun...

İbraniler 2:5-9*...insan nedir ki, onu anasın...Onu meleklerden biraz aşağı kıldın.

KURANA GÖRE
Bakara 2:31-34*....Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik...Yalnız İblis diretti, böbürlendi,

inkarcılardan oldu.

A'raf 7:11-18......Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?

Hicr 15:28-34......Onu düzenle(yip insan şekline koydu)ğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın!...Yalnız İblis secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.

İsra 17:61-65......Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik... yalnız İblis etmedi.

Kehf 18:50-51......Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik... yalnız İblis (etmedi).

Taha 20:116........Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik secde ettiler, yalnız İblis diretti.

Sad 38:71-78*......ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!...Yalnız İblis etmedi.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddese göre Kuran’ın bahsettiği Şeytan’ın düşmesi olayı böyle gelişmemiştir. Zaten böyle gelişemezdi, çünkü Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’a göre, Allah kendisi dışında herhangi bir varlığa secde edilmesini tamamen yasaklamıştır. Dolaysıyla, melekleri denemek için bile olsa, Allah böyle bir emir veremezdi, yoksa O da kendi ebedi şeraitine karşı aykırı düşmüş olurdu ve kendisi günah işlemiş duruma düşerdi.
 

27. Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini yasaklamış mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 34:14*.......çünkü başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB...

Tesniye 6:13-15....Allahın RABDEN korkacaksın...Allahın RAB kıskanç bir Allahtır.

Matta 4:9-10.......“Yere kapanıp bana taparsın, bütün bunları sana vereceğim”...Çekil git Şeytan!

Elç. İş. 10:25-26..tapınırcasına ayaklarına kapandı.Petrus ise...“Kalk, ben de insanım” dedi.

Esinleme 14:9-10...Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki puta taparsa...işkence edilecek.

Esinleme 19:9-10...Melek...Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım...Sakın yapma!...

Esinleme 22:8-9*...meleğe tapınmak üzere ayaklarına kapandım...“Sakın yapma!” dedi. “Ben senin gibi...Tanrı’nın kuluyum. Tanrı’ya tap!”

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:79-80.“Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin’ diye de emretmez.

Yusuf 12:40*.......Hüküm, yalnız Allah’ındır. O, yalnız kendisine tapmanızı emretmiştir.

İsra 17:22-23......Allah ile beraber başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış...kalırsın!

Enbiya 21:98.......Siz ve Allah’tan başka taptıklarınız cehennemin odunusunuz. Siz oraya (odun

gibi) oraya gireceksiniz.

Mü’minun 23:117....Kim Allah ile beraber...bir tanrıya taparsa...kâfirler...

Sebe’ 34:40-41.....sonra meleklere: “Bunlar size mi tapıyorlardı?” der. Melekler derler ki: “Sen yücesin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır...

Zuhruf 43:20-22....“Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık”...yalan söylüyorlar.

Zariyat 51:56*.....Ben cinler ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Cin 72:18..........Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin.

Sonraki Sayfa (Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com